Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonują w nim 24 poradnie specjalistyczne oraz 17 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rocznie placówka hospitalizuje ok. 17 tysięcy pacjentów w oddziałach szpitalnych, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Umowę na dofinansowanie projektu, który umożliwi szpitalowi m.in. wymianę wielu wyeksploatowanych urządzeń i ucyfrowienie diagnostyki, podpisali w piątek w GCZD sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz dyrektor szpitala Marian Kreis, przy udziale m.in. wicewojewody śląskiego Mariusza Trepki.

Dyrektor GCZD akcentował w piątek, że dofinasowanie bardzo pomoże placówce, a nowy sprzęt zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość usług. "To przede wszystkim cały nowy zakład rentgenodiagnostyki, czyli nowe aparaty RTG, nowy tomograf, a przede wszystkim ich ucyfrowienie, bo jesteśmy tutaj w bardzo starym wariancie" - wskazał Kreis.

"Bardzo dużo jest sprzętu dla noworodków, niemowlaków: inkubatory, inkubatory transportowe, zamknięte, otwarte, kardiomonitory, także na anestezjologię i intensywną terapię, a także na wyposażenie i ucyfrowienie bloku operacyjnego" - wymieniał dyrektor GCZD.

Zakupy specjalistycznej aparatury medycznej pochłoną większość z przyznanej szpitalowi kwoty. Sprzęt za ponad 23 mln zł trafi m. in. do pracowni endoskopii, radiologii, szpitalnego laboratorium, a także na blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz oddział neurochirurgii.

Wiceminister zdrowia wyraziła satysfakcję, że dofinansowanie trafi na leczenie dzieci. Podkreśliła, że takie działanie wpisuje się w politykę rządu; przypomniała, że premier Mateusz Morawiecki w swoim expose wśród priorytetów rządu wymienił zdrowie dzieci i młodzieży, wspomniał również m.in. o standardach opieki okołoporodowej.

"Ten projekt jest również bardzo istotny z punktu widzenia realizacji programu +Za życiem+, który ma zagwarantować właściwą opiekę nad rodzinami, w których pojawiają się dzieci z problemami zdrowotnymi" - zaznaczyła Szczurek-Żelazko wskazując, że GCZD realizuje też tego typu zadania.

Jak napisano w przygotowanym przez GCZD unijnym projekcie, mimo znacznego potencjału wynikającego z wielości specjalizacji oraz bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej szpital napotyka problemy uniemożliwiające prawidłową działalność w kontekście stałego wzrostu liczby pacjentów. Zakupy sprzętu mają w zdecydowanej większości charakter odtworzeniowy.

Jak wyszczególniono w projekcie, np. blok operacyjny dostanie m.in. mobilny aparat rentgenowski, tzw. kolumny chirurgiczne/anestezjologiczne, lampy operacyjne, negatoskopy cyfrowe oraz stoły operacyjne (6 szt.). Na oddział intensywnej terapii i patologii noworodka trafią m.in. echokardiograf, po dziewięć inkubatorów otwartych i zamkniętych, 18 kardiomonitorów, a także pompy infuzyjne i objętościowe oraz respiratory.

Pozostałe 6,5 mln zł sfinansuje rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego w GCZD. Te środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie personelu.

Zgodnie z opisem z projektu chodzi o możliwość prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Zmodernizowana zostanie serwerownia i część sieci informatycznej, zakupiony zostanie też sprzęt, jak stacje robocze, terminale, monitory. Personel medyczny ma korzystać podczas wizyt u chorych z tabletów z dostępem do pełnej dokumentacji medycznej; oddziały mają też zyskać sieć bezprzewodową.

GCZD zdobył na swój projekt dotację z części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczącej infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych. POIiŚ pokrywa 85 proc. kosztów takiego przedsięwzięcia, pozostałe 15 proc. zapewnia budżet państwa.

Wicewojewoda Trepka zasygnalizował w piątek, że do placówek w regionie z tego źródła trafi łącznie na podstawie 23 umów o dofinansowanie kwota 302 mln zł. Wiceminister Szczurek-Żelazko podała, że Ministerstwo Zdrowia dysponuje w obecnej perspektywie finansowej kwotą ponad 2,2 mld zł na dofinansowanie placówek leczniczych – m.in. na infrastrukturę ratownictwa medycznego oraz wsparcie podmiotów o specyfice ponadregionalnej.(PAP)

autor: Mateusz Babak