"(…) dnia 18 lutego 2009 roku została zawarta ugoda między Ciech SA a Jochenem Ohmem, na mocy której:

1. Jochen Ohm, dotychczasowy udziałowiec mniejszościowy Soda Deutschland Ciech GmbH i prezes niemieckich spółek zależnych od Ciech SA, ustępuje przedterminowo ze wszystkich zajmowanych stanowisk i funkcji,

2. następuje ostateczne rozliczenie i zakończenie współpracy między Ciech SA i jej spółkami zależnymi a Jochenem Ohmem,

3. Ciech SA nabywa pozostałe 8% udziałów Soda Deutschland Ciech GmbH i tym samym staje się jedynym udziałowcem spółki,

4. Ciech SA uzyskuje tytuł własności do gruntów, na których zlokalizowane są przeznaczone na sprzedaż kawerny,

5. Ciech SA nabywa prawa do 100% zysków ze sprzedaży i eksploatacji kawern" - czytamy w komunikacie.

Ciech podał, że wartość ugody wynosi 12,5 mln EUR, a kwota ta jest znacząco niższa od oczekiwanej sumy zobowiązań jakie wynikały z wcześniej zawartych między stronami umów.

"Osiągnięcie 100% udziałów w Soda Deutschland Ciech GmbH oraz rezygnacja przez Jochena Ohma z funkcji zarządczych, pozwoli na natychmiastowe uzyskanie pełnej kontroli operacyjnej w Soda Deutschland Ciech GmbH. Przyspieszy działania mające na celu redukcję kosztów i wzrost efektywności, proces integracji Dywizji Sodowej Ciech, uwalniania efektów synergii (zwłaszcza w takich obszarach, jak sprzedaż, zaopatrzenie, zakupy, technologia), uruchamiania dodatkowych biznesów oraz pozwoli na sprzedaż kawern gazowych" - czytamy dalej.

Transakcje zbycia kawern gazowych planowane są na 1 połowę 2009 roku. Dochody ze sprzedaży kawern zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Grupy.

"Zawarta dziś ugoda jest przedterminową realizacją zobowiązania zapisanego w Porozumieniu Wspólników, zawartego 20 listopada 2007 roku między Ciech SA a Panem Jochenem Ohmem, będącego częścią transakcji nabycia przez Ciech SA spółki Soda Deutschland Ciech GmbH" - głosi komunikat.

W kwietniu 2008 roku, Ciech nabył 2% udziałów w spółce Soda Deutschland Ciech od J. Ohma za 3 mln euro. Zwiększył wówczas stan posiadania do 92%.

Soda Deutschland Ciech GmbH jest producentem sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz sody oczyszczonej. Planowane zdolności produkcyjne tej spółki to ok. 600 tys. ton.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Ciechu miała 103,04 mln zł zysku wobec 188,08 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2981,16 mln zł wobec 2633,82 mln zł.