W "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2019" opublikowanych w poniedziałek na stronie internetowej NBP Rada utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej banku centralnego.

"Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego. NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punktu procentowego" - napisano.

Zauważono, że w państwach, w których realizowana jest strategia celu inflacyjnego, inflacja jest przeciętnie niższa niż w pozostałych krajach. Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2 proc. rocznie, a więc był zbliżony do celu NBP.

Reklama

Według RPP doświadczenia globalnego kryzysu finansowego wskazują, że stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest ważnym, ale niewystarczającym warunkiem utrzymania równowagi w gospodarce, która z kolei sprzyja utrzymaniu stabilności cen w długim okresie. RPP dostrzega jednak, że zagrożeniem dla stabilności cen w długim okresie są zwłaszcza nierównowagi w sektorze finansowym.

"Mając to na uwadze, Rada prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (zwłaszcza cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej" - zapewniono.

Zdaniem Rady w warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych najważniejszą rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych powinna pełnić polityka makroostrożnościowa. Umożliwia ona stabilizowanie akcji kredytowej, przy mniejszych kosztach dla wzrostu gospodarczego niż polityka pieniężna.

"Oprócz polityki pieniężnej i makroostrożnościowej istotną rolę w utrzymywaniu stabilności makroekonomicznej pełni także polityka fiskalna. Dla zachowania stabilności makroekonomicznej niezbędne jest prowadzenie polityki fiskalnej, która zapewnia długookresową stabilność finansów publicznych" - dodano.

Podkreślono, że RPP realizuje strategię celu inflacyjnego w warunkach płynnego kursu walutowego, co "nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdy jest to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju".

Poinformowano w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.

"Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA (wyznaczana jest jako średnia oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin O/N, czyli jedną noc - PAP) w pobliżu stopy referencyjnej NBP" - napisano.

W części "Założeń" poświęconej uwarunkowaniom polityki pieniężnej w 2019 r. napisano według dostępnych prognoz w 2019 r. koniunktura w polskiej gospodarce pozostanie dobra, choć dynamika PKB będzie nieco niższa niż w bieżącym roku. Wzrost konsumpcji – mimo nieznacznego osłabienia – pozostanie prawdopodobnie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie dalszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz bardzo dobre nastroje gospodarstw domowych.

Z kolei wobec oczekiwanego spowolnienia wzrostu wydatków współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, prognozowane jest obniżenie dynamiki inwestycji publicznych. "Wpływ tego spowolnienia na dynamikę nakładów brutto na środki trwałe będzie jednak prawdopodobnie ograniczany przez oczekiwane przyśpieszenie inwestycji przedsiębiorstw, któremu sprzyjać powinna korzystna sytuacja finansowa firm przy wysokim wykorzystaniu ich zdolności wytwórczych" - uważa RPP.

Dodano, że dostępne prognozy wskazują, iż w 2019 r. inflacja wzrośnie, pozostając jednak w pobliżu celu inflacyjnego NBP.

Zastrzeżono, że realizacja takiego scenariusza makroekonomicznego obarczona jest niepewnością, której źródłem jest głównie sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest ewentualne zaostrzenie sporów handlowych między największymi gospodarkami światowymi. Źródłem niepewności pozostaje także wpływ trwającego zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych oraz kształtowanie się cen surowców energetycznych – w szczególności ropy naftowej.

"Z kolei w gospodarce krajowej utrzymuje się niepewność dotycząca wpływu sytuacji na rynku pracy na dynamikę wynagrodzeń oraz skali i tempa dostosowywania cen do rosnących kosztów pracy" - czytamy.