Rząd przyjął nowelę o zasadach zarządzania mieniem państwowymWarszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie zmodyfikowano m.in. kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów, wynikające z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

"Projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

W projekcie m.in. rozszerzono zakres spraw, w których premier zatwierdza – w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa – instrukcje do głosowania sporządzone przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną; rozszerzono kompetencję szefa rządu do koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz kompetencję polegającą na dążeniu do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa; premierowi przyznano ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa; szefowi rządu umożliwiono żądanie przekazania informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa.

W projekcie skorygowano mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (przekazanie to będzie następowało w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów określającym wykaz spółek, w których uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa wykonują inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym także jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz określono zakres przekazanych uprawnień); w celu zapewnienia źródła finansowania zadania szefa rządu, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek, projekt przewiduje utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

(ISBnews)