Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję, podała spółka.
"Spółka, po osiągnięciu łącznie ze stronami zawartego porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz spółki następujące podmioty: Roman Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Eastside-Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 98,49% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [...] ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Alchemia należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.
Podmiotem wykupującym akcje w ramach przymusowego wykupu będzie Impexmetal.
"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie akcje Alchemia należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 2 618 926 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 zł każda akcja, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 1,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia" - czytamy dalej.
Dzień wykupu został ustalony na 5 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej akcji wynosi 4,8 zł.
Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
(ISBnews)