Akcjonariusze Work Service zdecydują 8 X o sposobie finansowania rozwoju


Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Work Service zwołał na 8 października br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego akcjonariusze zdecydują o sposobie finansowania dalszego rozwoju, podała spółka. Decyzja będzie miała także wpływ na postęp procesów dezinwestycyjnych oraz refinansowania dotychczasowych zobowiązań spółki. Intencją zarządu jest pozyskanie nowego, znaczącego akcjonariusza. Spółka chce pozyskać do 50 mln zł.
22 marca spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, w ramach którego analizowane są obszary związane z procesem dezinwestycji, który polega na sprzedaży części zagranicznych spółek, refinansowaniem zadłużenia oraz pozyskaniem alternatywnych źródeł finansowania. W wyniku trwającego przeglądu zarząd spółki oraz doradcy opracowali sposoby pozyskania środków na realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki, które zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższego walnego zgromadzenia, podano.
"W trakcie przeglądu opcji strategicznych prowadziliśmy rozmowy zarówno z głównymi akcjonariuszami, jak i z wieloma instytucjami finansowymi. Pozyskane środki zdecydowanie przyspieszą proces refinansowania naszych zobowiązań oraz zasilą kapitał obrotowy, dzięki czemu zwiększymy skalę prowadzonej działalności operacyjnej" - powiedziała prezes Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.
Głosowaniu zostaną poddane uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje w ramach oferty prywatnej z prawem pierwszeństwa dla obecnych akcjonariuszy, emisji akcji w ramach oferty prywatnej z prawem pierwszeństwa oraz emisji akcji w ramach oferty publicznej.
"Zależało nam na opracowaniu rozwiązań, które pozwolą skoncentrować do tej pory rozdrobniony akcjonariat. Liczymy, że prowadzone rozmowy zaowocują pozyskaniem znaczącego akcjonariusza, który będzie odgrywał kluczową rolę w dalszej działalności grupy. Rozmawiamy głównie z dużymi, międzynarodowymi inwestorami, jednak chcemy zapewnić obecnym akcjonariuszom możliwość pierwszeństwa i współudziału w ofercie na analogicznych warunkach. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że rada nadzorcza, która reprezentuje różnorodny akcjonariat Work Service, jednomyślnie zatwierdziła proponowane przez nas rozwiązania" - podsumowała Szmitkowska.
Według projektów uchwał na NWZ, spółka chce wyemitować obligacje imienne zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii Z o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł; mają one zostać skierowane do wybranych inwestorów. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Z przez posiadaczy obligacji spółka chce warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy o max. 6,25 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 62 500 000 akcji serii Z.
"Przedstawiona przez spółkę uchwała stanowi jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności spółki i jej grupy kapitałowej, z zastrzeżeniem, że zarząd łącznie zamierza pozyskać nie więcej niż 50 000 000 zł bez względu na ostatecznie wybrany wariant lub warianty emisji papierów wartościowych proponowanych do uchwalenia na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu" - czytamy w uzasadnienie do projektu uchwały.
NWZ ma również rozpatrzeć projekt uchwały, zakładający podwyższenie kapitału o max. 3,57 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 35 714 285 akcji serii ZA w drodze emisji prywatnej lub też w drodze oferty publicznej.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)