"Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - napisano w komunikacie RPP. Oznacza to, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Zgodnie z komunikatem, konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji, rozpocznie się o godz. 16.00.

Reklama

Mimo obniżenia się tempa wzrostu gospodarczego w III kw. br., w Polsce koniunktura pozostaje dobra - poinformowała Rada Polityki Pieniężnej w uzasadnieniu do środowej decyzji o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

"Tempo wzrostu gospodarczego na świecie pozostaje relatywnie niskie oraz utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw kształtowania się globalnej koniunktury. W strefie euro wraz z trwającą dekoniunkturą w przemyśle dynamika aktywności gospodarczej pozostaje niska. W Stanach Zjednoczonych koniunktura wciąż jest relatywnie dobra, choć – podobnie jak w wielu innych gospodarkach – aktywność w przemyśle się obniża. W Chinach dynamika aktywności gospodarczej w dalszym ciągu spowalnia" - napisano w komunikacie RPP.

Zwrócono uwagę, że w tych warunkach inflacja w wielu krajach kształtuje się na umiarkowanym poziomie, a w strefie euro jest niska.

Zaznaczono, że Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę depozytową poniżej zera, a także prowadzi skup aktywów oraz sygnalizuje utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, po obniżkach stóp procentowych w ostatnich miesiącach, utrzymuje je na niezmienionym poziomie.

Według RPP w Polsce koniunktura pozostaje dobra mimo obniżenia się tempa wzrostu gospodarczego w III kw. br. "Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje stabilny wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Nadal rosną inwestycje, choć ich dynamika w III kw. br. obniżyła się. Jednocześnie wkład eksportu netto do wzrostu PKB w III kw. br. pozostał dodatni" - czytamy w komunikacie RPP.

W dokumencie dodano, że inflacja w listopadzie br. – według szybkiego szacunku GUS – wyniosła 2,6 proc. rdr. Jak podano, w kierunku wyższej inflacji oddziałuje podwyższona dynamika cen żywności, natomiast ograniczająco wpływają na nią niższe niż przed rokiem ceny energii, w tym paliw. Jednocześnie inflacja bazowa, po wzroście w ostatnich miesiącach, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.

"W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego" - oceniono.

Podsumowując Rada wskazała, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

>>> Czytaj także: Są winni 1,3 mld zł. KRD ostrzega przed multidłużnikami: stanowią duże ryzyko