KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI


Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz nałożyła na Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze trzy kary w łącznej wysokości 6,5 mln zł, podała Komisja.
"Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. nałożyła i na GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie następujące sankcje administracyjne za naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi:
I. Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy, w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,
II. Kara pieniężna w wysokości 1 mln zł nałożona została za naruszenie przez GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności zarządzany przez Towarzystwo art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy oraz art. 107 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 145 ust. 9 ustawy, w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.
III. Kara pieniężna w wysokości 500 tys. zł nałożona została za naruszenie przez GO Fund Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Towarzystwo art. 3 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 3 i art. 146 ust. 6 ustawy, w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.
IV. Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - w związku z ustaleniem, że naruszenie przepisów ustawy, opisane w punkcie I. jest rażące" - czytamy w komunikacie.
Sankcji administracyjnej opisanej w pkt IV. powyżej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności, podkreślono.
Wszystkie ww. naruszenia zostały stwierdzone w okresie od dnia 30 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., dodała też Komisja.
"Naruszenie ustalone przez Komisję, opisane w punkcie I., związane jest z zarządzaniem przez Towarzystwo następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Prime Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, GO Fund Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" - czytamy dalej.
Ustalenie skali i skutków naruszeń było szczególnie istotne z perspektywy przeprowadzonego przez Komisję postępowania. Większość zarzutów postawionych Towarzystwu dotyczy zdarzeń, których celowość, zgodność z prawem i z interesem uczestników funduszy można ocenić dopiero z perspektywy czasu w powiązaniu z okolicznościami ujawniającymi intencje biznesowe Towarzystwa, podkreślono także.
Komisja ustaliła, że Towarzystwo będąc gwarantem ochrony interesu funduszy dopuściło się następujących nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami: wysoka koncentracja ryzyka inwestycyjnego, niewłaściwe zarządzanie ryzykiem płynności, wysoka redukcja żądań wykupu wynikająca ze złego zarządzania płynnością aktywów subGO Fund Wierzytelności, wymieniła KNF.
Komisja podała także, że ustaliła, iż "GO Fund FIZ w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności naruszył przepisy prawa dotyczące ograniczeń inwestycyjnych przewidzianych dla funduszy inwestycyjnych".
Komisja stwierdziła także, że GO Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności oraz GO Fund Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty naruszyły przepisy prawa dotyczące obowiązujących limitów inwestycyjnych.
"Mając na uwadze powyższe, Komisja uznała, że długotrwałość stwierdzonych w toku postępowania nieprawidłowości, prowadzących do rażącego i uporczywego naruszania przepisów ustawy oraz nieprofesjonalne funkcjonowanie Towarzystwa nie pozwalają, aby Towarzystwo wykonywało działalność zarządzania funduszami inwestycyjnymi w przyszłości. Mając na uwadze powyższe, Komisja negatywnie oceniła możliwość dalszego kontynuowania działalności przez Towarzystwo jako profesjonalnego uczestnika obrotu będącego instytucją zaufania publicznego. Równocześnie Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie sankcji cofnięcia zezwolenia" - podsumowano w komunikacie.
Za nałożeniem sankcji głosowali: J. Jastrzębski, R. Mikusiński, K. Budzich, J. Pawlec, A. Kaźmierczak, J. Wojtyła. Wstrzymał się od głosowania: C. Kochalski, podano także.
(ISBnews)