Wydanie rozporządzenia umożliwia art. 175d tej ustawy, który mówi o tym, że minister właściwy do spraw informatyzacji, czyli minister cyfryzacji może określić minimalne środki techniczne i organizacyjne oraz metody zapobiegania zagrożeniom, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Do tej pory to rozporządzenie nie było wydane.

„W rozporządzeniu nie będzie niczego, co by zaskakiwało operatorów lub czego by do tej pory nie robili. Od dłuższego czasu jesteśmy z nimi w tej sprawie w kontakcie. Chodzi raczej o usankcjonowanie tego i uporządkowane ujęcie w ramy prawne” – powiedział minister cyfryzacji.

W rozporządzeniu mają zostać ujęte dodatkowe kategorie środków bezpieczeństwa dla sieci 5G, które odnoszą się do dokumentu 5G Toolbox opracowanego przez Komisję Europejską oraz państwa członkowskie. Publikacja finalnej wersji tego dokumentu planowana jest jeszcze w styczniu. Przesłanie rozporządzenia do konsultacji ma być z tym skorelowane. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś