Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.

"Według wstępnego szacunku GUS realny przyrost PKB polskiej gospodarki w IV kw. 2019 r. wyniósł 3,2 proc. (niewyrównany sezonowo). Dane te zostały skorygowane o +0,1 pkt. proc. w stosunku do szybkiego szacunku GUS sprzed dwóch tygodni. Zgodnie z przewidywaniami MR, w górę z 4,0 do 4,1 proc. skorygowany został również wzrost PKB za cały 2019 r." - zaznaczyli analitycy resortu rozwoju.

Podkreślili, że "głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski w ostatnim kwartale ub. roku pozostawał popyt krajowy". Dodali, że dominującą rolę pełni w dalszym ciągu konsumpcja, której wzrost wyniósł 3,2 proc. rdr. "Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne, wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT" - zaznaczyli.

W ocienie MR, pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 6,9 proc., a w IV kwartale 4,9 proc. rdr. "Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne" - podkreślili.

Dodali, że bazowy scenariusz resortu zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 r.

Analitycy resortu zwrócili uwagę, że mimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w ostatnim kwartale 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+1,1 pkt. proc.).

"Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną" - podsumowali. (PAP)

autor: Magdalena Jarco