Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) wprowadziła poprawki do budżetu UE na rok 2020, zwiększając zobowiązania o 3,57 mld euro, a płatności o 1,6 mld euro w celu uwolnienia funduszy na reakcję na kryzys gospodarczy, spowodowany epidemią koronawirusa, poinformowano.
Tym samym niemal wszystkie pozostałe środki z tegorocznego budżetu zostały przekazane na walkę z pandemią COVID-19. Dodatkowe środki trafią także do Grecji, na łagodzenie zwiększonej presji migracyjnej oraz do Albanii na odbudowę po niedawnym trzęsieniu ziemi.
Zmian w unijnym budżecie dokonano w drodze procedury pisemnej.
Zobowiązania w tegorocznym budżecie UE zostały zwiększone o 3,57 mld euro i wynoszą 172,2 mld euro. Płatności natomiast o 1,6 mld euro, osiągając łącznie 155,2 mld euro.
"Naszym priorytetem jest pomoc krajowym systemom opieki zdrowotnej w walce z wybuchem COVID-19. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zaopatrzenia medycznego, budowę szpitali polowych i na leczenie pacjentów w państwach członkowskich" – powiedział chorwacki wicepremier i minister finansów Zdravko Maric (Chorwacja sprawuje obecnie prezydencję w UE).
Jedna z przyjętych poprawek zwiększa zobowiązania budżetowe o 567 mln euro i płatności o 77 mln euro:
- 115 mln euro ma zapewnić współfinansowanie w celu zaradzenia epidemii COVID-19 (jest to wsparcie dla państw członkowskich w repatriacji, a także w zakupie środków ochrony indywidualnej poprzez wspólne zamówienia).
- 3,6 mln euro ma trafić na wzmocnienie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
- 350 mln euro trafi do Grecji, gdyż – w ocenie RE – kraj ten stoi w obliczu rosnącej presji migracyjnej (są to środki na rozbudowę ośrodków dla uchodźców, poprawę procedur azylowych oraz poprawę ochrony granic zewnętrznych Grecji i Bułgarii; część z tych środków ma zostać przekazana na zwalczanie COVID-19 wśród migrantów i uchodźców.
- 100 mln euro ma zostać przekazanych dla Albanii na wsparcie odbudowy kraju po listopadowym trzęsieniu ziemi
- Możliwe będzie też przekazanie dodatkowych środków dla Prokuratury Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Druga z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie zobowiązań o 3 mld euro i płatności o 1,53 mld euro i przekazanie ich na walkę z pandemią COVID-19.
- 2,7 mld euro ma zostać przekazanych na finansowanie pomocy w nagłych przypadkach (gromadzenie zapasów i dystrybucja, tworzenie szpitali tymczasowych oraz transgraniczny transport pacjentów). Działania te mają być prowadzone poprzez Instrument Wsparcia Kryzysowego (ESI), utworzony kilka lat temu.
- 300 mln euro ma zostać wykorzystane na zwiększenie możliwości w zakresie gromadzenie zapasów, koordynowania i dystrybucji środków medycznych (m.in. sprzętu ochrony osobistej i wentylatorów. Działania te będą prowadzone poprzez z unijny mechanizmu ochrony ludności / rescEU.
Zmieniony budżet zwiększa o 3,4 mld euro zobowiązania w dziale budżetu, dotyczącym bezpieczeństwa Środki zostaną przekazane z istniejących instrumentów:


  • globalnego marginesu na zobowiązania w wysokości 2,4 mld euro
  • instrumentu elastyczności na kwotę 316 mln euro
  • marginesu na nieprzewidziane wydatki 714,6 mln euro


Zobowiązania w ramach globalna Europa zostały zwiększono o 145 mln euro. Kwota ta jest finansowana z nierozdysponowanych środków w tym dziale (248 mln euro).
W wyniku tego środki, zarezerwowane w globalnym marginesie na zobowiązania i na instrument elastyczności są w całości rozdysponowane.
Aby dokonać zmian w budżecie, Rada przyjęła poprawkę do rozporządzenia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych.
Teraz propozycje zmian trafią pod obrady Parlamentu Europejskiego.
(ISBnews)