Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - 11 bit studios przyjęło założenia do programu motywacyjnego dla zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółki na lata 2020-2023 (z opcją przedłużenia do 2024 roku), podała spółka. Łączny (skumulowany) zysk brutto, skorygowany o koszt programu motywacyjnego wyniesie 156 mln zł w latach 2020-2023, przy przychodach wysokości 357 mln zł.
"Podstawowe założenia programu motywacyjnego [...]:
1) Cele programu - zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze spółką i jej celami;
2) Uczestnicy programu - zarząd spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy spółki;
3) Czas trwania programu - 4 lata (2020-2023) z opcją wydłużenia do 5 lat (2020-2024);
4) Liczba warrantów - maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda;
5) Cena konwersji warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I kwartału 2020 roku pomniejszony o dyskonto w wysokości 5%;
6) Akcje oferowane w ramach programu motywacyjnego pochodzić będą z:
a. 100 000 sztuk - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o akcje nowej emisji;
b. 50 000 sztuk - akcje własne nabyte przez spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na potrzeby realizacji programu motywacyjnego;
7) Spółka utworzy kapitał rezerwowy na potrzeby nabycia akcji własnych. Przeznaczy na ten cel 20 000 000 zł;
8) Realizacja programu na lata 2020-2023 uzależniona będzie od osiągnięcia następujących celów finansowych:
a. Łączne (skumulowane) przychody ze sprzedaży 11 bit studios S.A. w latach 2020-2023 wyniosą 357 000 000 zł;
b. Łączny (skumulowany) zysk przed opodatkowaniem (brutto) 11 bit studios S.A. w latach 2020-2023, skorygowany o koszt programu motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych spółki w myśl obowiązujących spółkę standardów rachunkowości, wyniesie 156 000 000 zł;
W przypadku wydłużenia programu o rok, czyli do 2024 roku, cele przedstawiały się będą następująco:
a. Łączne (skumulowane) przychody ze sprzedaży 11 bit studios S.A. w latach 2020-2024 wyniosą 534 000 000 zł;
a. Łączny (skumulowany) zysk przed opodatkowaniem (brutto) 11 bit studios S.A. w latach 2020-2024, skorygowany o koszt programu motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych spółki w myśl obowiązujących spółkę standardów rachunkowości, wyniesie 249 000 000 zł;
9) Pula akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego zostanie zredukowana o 10% za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonych celów" - czytamy w komunikacie.
11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.
(ISBnews)