Przedsiębiorca, który podejmie decyzję o zawieszeniu prowadzenia firmy na pewien czas, nie musi ubiegać się o zgodę żadnego organu. Wystarczy, że informację taką zgłosi do ewidencji działalności gospodarczej, w której jest wpisany. Nie musi też uzasadniać przyczyny swojej decyzji.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca składa na piśmie. Powinno ono zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy, wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności (przepisy dopuszczają zawieszenie od miesiąca do 24 miesięcy). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Zgłoszenie o dokonanie wpisu jest wolne od opłaty.

Warto przypomnieć, że jeśli przedsiębiorca nie zgłosi informacji o wznowieniu wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy od zgłoszenia informacji o zawieszeniu jej, to wpis do ewidencji zostanie wykreślony. Jednak zanim to nastąpi, organ wezwie przedsiębiorcę i wyznaczy mu dodatkowy 30-dniowy termin na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności.