Program przewiduje możliwość emisji obligacji przez Getin Noble Bank w wielu seriach, w okresie obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. „Każda emisja obligacji w ramach programu będzie wymagała odrębnej zgody zarządu banku. (…) Obligacje będą oferowane inwestorom w trybie oferty niepublicznej" - podał bank.

Na początku marca bank podał, że zaproponuje akcjonariuszom pozostawienie zysku za 2010 rok w spółce. Kwota 435.924.495,70 zł zostanie przeznaczona na wzmocnienie kapitału zapasowego, a 932.510,46 zł bank przeznaczy na pokrycie niepodzielonej straty netto z lat ubiegłych, wynikającej ze zmian zasad rachunkowości.

Getin Noble Bank miał 450,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 308,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku bank miał 436,86 mln zł zysku netto wobec 317,90 mln zł zysku rok wcześniej.