ZA Tarnów

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) sprzedało - w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu - 12,13% akcji Zakładów Azotowych Tarnów-Mościce po cenie 52 zł za akcję, podał resort skarbu w komunikacie. Pakiet 5,75% akcji trafił do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), jak podał bank. >>>>

P.A. Nova

Portfel zamówień P.A. Nova na bieżący rok wynosi 160 mln zł. Firma, oprócz projektów komercyjnych rozwija się w segmencie realizacji projektów hali produkcyjnych, poinformowała agencję ISBnews prezes Ewa Bobkowska. >>>>

Impexmetal

Reklama

Impexmetal odnotował 70,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2012 r. wobec 107,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>

IMC

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 18,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 17,34 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Olympic

Podawana przez media informacja o planach budowy przez spółkę Olympic Entertainment Group (OEG) nowego hotelu i kasyna na terenie Reval Park Hotel & Casino w Tallinie jest wysoce przedwczesna, podała spółka w komunikacie. >>>>

TPSA

Telekomunikacja Polska (TPSA) zawarła umowy z Grupą France Telecom na pokrycie potrzeb finansowych działalności grupy kapitałowej, podała spółka w komunikacie. Zawarto umowę o kredyt odnawialny z Atlas Services Belgium, jednostką zależną od France Telecom SA, do kwoty 250 mln euro (dostępna w euro lub PLN) na okres 3 lat, tj. do 31marca 2016 roku, a także umowę o kredyt terminowy z Atlas Services Belgium do kwoty 400 mln euro z datą spłaty kredytu do 31 marca 2016 roku". Ponadto zawarto umowę scentralizowanego zarządzania płynnością z France Telecom SA (ang. cash - pool), umożliwiającą Orange Polska inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom. W ramach cash-pool Orange Polska będzie miała również dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu do 1,75 mld zł. Jednocześnie zawarto umowę z France Telecom SA umożliwiającą dokonywanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe związane z otrzymanym finansowaniem w euro.

Unibep

Oferta spółki Unibep, o wartości 54,64 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Hajnówka-Jelonka w województwie podlaskim, poinformował Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W postępowaniu przetargowym oferty złożyło 6 wykonawców, przy czym najniższa cena była jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud - 53,13 mln zł, ale zamawiający odrzucił ją ze względów formalnych. Na sfinansowanie inwestycji Podlaski Zarząd Dróg w Białymstoku zamierzał przeznaczyć 68,10 mln zł brutto.

Dom Development

Akcjonariusze Dom Development zdecydują o przeznaczeniu 91,05 mln zł z zysku netto za 2012 r. na dywidendę podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 22 maja, wynika z projektów uchwał ZWZ. Oznacza to, że dywidenda wyniesie 3,68 zł na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu. Kwota 159 tys. zł ma zostać przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego, podano także w projektach. Proponowany dzień dywidendy to 12 czerwca, a termin wypłaty dywidendy - 26 czerwca 2013 r.

Zobacz też rekomendacje

CEDC

Ze względu na sprzeciw części interesariuszy, Central European Distribution Corporation (CEDC) wycofało propozycję rekompensaty w wysokości 5 mln USD dla wszystkich swoich akcjonariuszy, związanej z planem reorganizacji CEDC, podała spółka w komunikacie. >>>>

Polnord

Polnord zawarł z SGB Bank SA w Poznaniu umowę o organizację i obsługę emisji obligacji do kwoty 46 mln zł, podała spółka w komunikacie. Spółka przewiduje, że emisja nastąpi w maju br. "W umowie bank zobowiązał się nabyć na własny rachunek trzyletnie, zabezpieczone, obligacje spółki o łącznej wartości nominalnej 46 mln zł. Emisja obligacji nastąpi po ustanowieniu przez Polnord zabezpieczeń obligacji (prawomocne wpisy hipoteczne) oraz po spełnieniu innych warunków opisanych w Umowie" - głosi komunikat. Spółka przewiduje, że emisja nastąpi w maju 2013 r. Jej celem jest finansowanie projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę Kapitałową Polnord, podano także.

Hawe

Województwo warmińsko-mazurskie podpisało umowę ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), podmiotem zależnym od Hawe, umowę na budowę i zarządzanie siecią szerokopasmowego internetu na terenie województwa, poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w komunikacie. Całkowita wartość umowy wynosi 316 mln zł, poinformowało Hawe w komunikacie. Umowa ta stanowi część przedsięwzięcia realizowanego przez pięć województw Polski Wschodniej, a jego celem jest budowa infrastruktury szerokopasmowej oraz podstawowego dostępu do internetu województw w tej części Polski. Łączna wartość tej inwestycji wynosi 1 458 mln zł.

NFI EM&F

NFI Empik Media & Fashion wykupił 250 obligacji dyskontowych o łącznej wartości 25 mln zł, emitując jednocześnie nowe obligacje dyskontowe o łącznej wartości 25 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF. :Łączna wielkość emisji wyniosła 250 obligacji dyskontowych, Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 25.000.000 zł. (...) Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR plus marża" - czytamy w komunikacie. Obligacje te zostaną wykupione jednorazowo 18 lipca 2013 roku, podano także. "Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych NFI EMF i jej podmiotów zależnych" - czytamy dalej.