"Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę większą niż 47 505 145 tys. zł. Ostatecznie wyniósł on 28 976 820 tys. zł, czyli był niższy o 18 528 325 tys. zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. dochody budżetu środków europejskich ustalono na 77 957 123 tys. zł (wykonano 68 088 403 tys. zł), wydatki zaplanowano na 78 348 825 tys. zł (zrealizowano 68 405 654 tys. zł), deficyt oszacowano na 391 702 tys. zł (ostatecznie wyniósł 317 251 tys. zł).

"W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody budżetu na kwotę 277 782 224 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 283 542 707 tys. zł, czyli były wyższe o 5 760 483 tys. zł, tj. o 2,1 proc. Wyższe wykonanie dochodów było związane przede wszystkim z większymi wpływami z podatku od towarów i usług" - czytamy dalej.

Dochody podatkowe w ustawie budżetowej oszacowano na 247 980 007 tys. zł, natomiast wykonanie było wyższe i wyniosło 254 780 985 tys. zł.

"Wpływy z VAT były planowane na poziomie 115 700 000 tys. zł, podczas, gdy ich realizacja była wyższa o 8 562 243 tys. zł (tj. o 7,4 proc.) i wyniosła 124 262 243 tys. zł. Wpływy z akcyzy wyniosły 61 570 439 tys. zł i były porównywalne do kwoty zaplanowanej w ustawie - czyli 62 080 000 tys. zł" - podało CIR.

Uzyskano środki z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 23 266 188 tys. zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 43 021 971 tys., było to zbliżone do wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej (odpowiednio: 23 250 000 tys. zł i 43 700 000 tys. zł). Dochody niepodatkowe prognozowane były na poziomie 28 148 107 tys. zł, natomiast wykonanie było niższe i wyniosło 27 231 861 tys. zł, podało także CIR.

W ustawie na 2014 r. wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 325 287 369 tys. zł Jednak osiągnęły one poziom 312 519 527 tys. zł, czyli były niższe o 12 767 842 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie (tj. o 3,9 proc..).

"Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 4 512 623 tys. zł, co stanowiło 35,3 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem. Największy kwotowo spadek wydatków (w stosunku do 2013 r.) wystąpił w grupie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, natomiast największe wzrosty zrealizowanych wydatków miały miejsce w grupach: wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje - 48,7 proc." - podało również CIR. 

>>> czytaj też: Amazon w Niemczech, czyli 11 milionów podatku od 11 miliardów przychodu