"Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 900.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,02 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 900.000,00 zł" – czytamy w uchwale.

Podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi spółki. Będzie on mógł wykonać prawa z warrantów subskrypcyjnych do 30 czerwca 2020 r., podano także.

Cena emisyjna akcji serii I została określona na 0,2 zł.

Jednocześnie akcjonariusze PBG zdecydowali o emisji do 45 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych, pod warunkiem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Do objęcia warrantów uprawniony jest wyłącznie Jerzy Wiśniewski.