KNF podkreśla, że obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem raportów okresowych należą do podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów. Raporty okresowe zawierające m.in. sprawozdania finansowe przedstawiają bowiem kompleksowy obraz emitenta i są kluczowym źródłem wiarygodnych danych na temat jego kondycji finansowej.

"Opublikowanie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec ww. spółki ma na celu również zwrócenie uwagi uczestników rynku kapitałowego na utrzymujący się przez dłuższy czas brak informacji o ich sytuacji finansowej" - czytamy również.

KNF przypomina, że stwierdzenie naruszenia przez spółkę publiczną art. 56 ustawy o ofercie, może skutkować nałożeniem na tę spółkę kary administracyjnej tj. m. in. wykluczeniem, na czas określony lub bezterminowo, akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2005 r.