Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii A1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka.
"Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności. [...] Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach" - czytamy w komunikacie.

Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Okres zapadalności obligacji wynosi 3 lata, a dzień wykupu obligacji nastąpi 7 października 2019 roku.

Wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań według stanu 30 czerwca 2016 r. wynosiła 281,16 mln zł. Kredyt Inkaso ocenia, że do czasu całkowitego wykupu, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych, podano również.

Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)