Strata netto skorygowana o rozpoznane przychody (koszty) w danym roku obrotowym o charakterze niepieniężnym/jednorazowym wyniosła odpowiednio: 5,3 mln zł wobec 20,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 40,6 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia) sięgnęły 792,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 648,6 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 74,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 52,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 133,8 mln zł w porównaniu z 1 953,6 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk netto w tym okresie wyniósł 23,7 mln zł wobec 63,8 mln zł zysku rok wcześniej.

"Za okres trzech kwartałów Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanych (znormalizowanych) EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 155,3 mln zł oraz 23,7 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 8,2 mln zł (-5%) i 40 mln zł (-63%)" - czytamy w raporcie.

Skorygowana EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była wyższa o 14,4% od ubiegłorocznej. Poprawę wykazał także segment dystrybucji. Niższy o 13,4% wynik segmentu energetyki odnawialnej spowodowany był przede wszystkim gorszymi warunkami wietrznymi oraz niższą ceną zielonych certyfikatów. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie operowały w pełni w porównywalnym okresie 2015 roku. Spadki cen zielonych certyfikatów również negatywnie wpłynęły na wynik segmentu obrotu, który okazał się niższy niż przed rokiem. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze wyniki w obszarze handlu, podano w komunikacie.

"Wyniki Polenergii po III kwartałach pokazują jak ważną rolę w strategii spółki odgrywa dywersyfikacja. Zmiana otoczenia regulacyjnego zmusiła spółki działające w obszarze energetyki wiatrowej do dokonania odpisów i zrewidowania planów rozwoju. Polenergia dzięki aktywom konwencjonalnym może elastycznie, racjonalnie optymalizować działalność, zmniejszać koszty dostosowując strategię do sytuacji rynkowej. Coraz większego znaczenia nabiera segment dystrybucji. W 2017-2018 planowane są inwestycje w ten obszar na ponad 20 mln zł. Pozwoli to podwyższyć regulowaną wartość aktywów o 26% i pozyskać ponad 6 tys. nowych klientów co oznacza wzrost o 58%" – mówi kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 22,88 mln zł wobec 13,01 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Polenergia ma obecnie w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy ok. 270 MW będące w końcowej fazie developmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Spółka przygotowuje również do udziału w aukcjach projekt elektrowni biomasowej Wińsko, na który w trzecim kwartale 2016 roku otrzymała pozwolenie na budowę.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15% udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, podano również.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)