„W Segmencie Dystrybucji ok. 13,0 mld zł nakładów zostanie poniesionych w okresie od 2016 do 2025 roku. Inwestycje będą dotyczyły głównie budowy i modernizacji sieci w związku z: poprawą niezawodności dostaw (5,0 mld zł), przyłączeniem odbiorców (4,5 mld zł) oraz rosnącymi przepływami w sieci WN i przyłączaniem źródeł energii elektrycznej (1,2 mld zł). Ponadto, nakłady na inteligentne opomiarowanie i inne elementy wdrażania sieci inteligentnych wyniosą 1,2 mld zł. Pozostałe nakłady w Segmencie Dystrybucji to kwota 1,1 mld zł. Wynikiem realizacji programu inwestycyjnego jest osiągniecie 100% zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (liczniki AMI) do 2025 roku oraz spełnienie wymogów taryfy jakościowej w zakresie wskaźników SAIDI, SAIFI i czasu realizacji przyłączeń" – czytamy w raporcie.

Na Segment Wytwarzania przeznaczono ok. 6,1 mld zł w latach 2016-2025 z czego na poszczególne podsegmenty przypadają kwoty: 4,1 mld zł na Elektrownie systemowe, 1,5 mld zł na OZE i 0,5 mld zł na CHP. Podstawową inwestycją jest budowa nowoczesnej Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe, wskazano w informacji.

„Scenariusz bazowy zakłada, że Grupa Energa poniesie 50% nakładów, a pozostałe staną się udziałem partnera lub partnerów. Grupa Energa zamierza również wykorzystać szanse płynące z projektowanego Rynku Mocy. W obszarze OZE główną, długoterminową inwestycją jest budowa elektrowni wodnej o mocy ok. 80 MWe w ramach drugiego stopnia na rzece Wiśle z założeniem uzyskania pozwolenia na realizację do 2020 roku. Zaplanowane nakłady dotyczą wyłącznie części energetycznej obiektu. Pozostałe projekty OZE mają przyczynić się do wzrostu mocy o 50 MWe w 2020 roku" – czytamy dalej.

Do Segmentu Sprzedaży zostały alokowane nakłady w kwocie ok. 0,7 mld zł i obejmują głównie rozwój narzędzi IT oraz inwestycje w obszarze oświetlenia. Dodatkowo ujęto nakłady na inwestycje związane z rozwojem nowych obszarów i działalności, działalnością pomocniczą wspierającą procesy podstawowe oraz dodatkowe inwestycje rozwojowe w łącznej wysokości 0,7 mld zł, wymieniono również.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)