"Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanego z nim osłabienia otoczenia ekonomicznego i operacyjnego spółki, a także wdrożenia różnych działań ratunkowych z niego wynikających na rynkach, na których Grupa spółki prowadzi działalność, a które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczną, a tym samym na działalność gospodarczą spółki" - czytamy w komunikacie.

Powyższa rekomendacja została wydana pomimo pozytywnych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, ponieważ zarząd jest zdania, że w interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zatrzymanie zysku i przeniesienie go na kapitał zapasowy/rezerwowy, co pozwoli spółce utrzymać silną pozycję kapitałową i gotówkową.

Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku spółki zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, podsumowano.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 169,76 mln euro w 2019 r.

(ISBnews)