"Powyższa transakcja stanowi potwierdzenie kontynuacji strategii, o której emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej Wikana i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności deweloperskiej" - czytamy w komunikacie.

Przyrzeczoną umowę strony zobowiązały się zawrzeć w terminie do 30.12.2020 r., podano także.

"Zarząd emitenta informuje jednocześnie, że w związku z zawarciem umowy spółka dokona odpisu aktualizującego wartość nieruchomości na kwotę 2,1 mln zł, co będzie mieć wpływ na wynik grupy kapitałowej Wikana za I półrocze 2020 r." - czytamy dalej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)