Warszawa, 17.12.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka przyjęła "Strategię rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)", w której zakłada w latach 2021-2025 m.in. średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie, ok. 535 mln zł nakładów inwestycyjnych i 33% marży EBITDA, podała spółka. W 2030 r. chce osiągnąć 34% udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej.
"Spółka przewiduje średnią produkcję w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton - w tym okresie produkowany będzie wyłącznie węgiel energetyczny. Z kolei w latach 2026-2040 wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). W okresie od roku 2026 wolumen węgla koksowego waha się od 0,7 do 3,1 mln ton rocznie, z wartością przeciętną na poziomie 1,9 mln ton. Średnia produkcja węgla ogółem w okresie do 2040 roku wynosić będzie zatem ok. 8,8 mln ton" - czytamy w komunikacie.
Dzięki wybiegom ścian rzędu 6-7 km, Bogdanka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu.
"Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 wyniesie ok. 535 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 405 mln zł, w latach 2031-2035 ok. 352 mln zł oraz ok. 307 mln zł w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld zł)" - czytamy dalej.
Przyjmując wyżej wskazane założenia, Bogdanka będzie dążyła do osiągnięcia średnio w latach 2021-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 6,6% (6,2% w latach 2026-2030), wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 6,2% (7,1% w latach 2026-2030) oraz marży EBITDA na poziomie 33% (36% w latach 2026-2030).
Wskaźnik zużycia na potrzeby własne Grupy Enea do 2025 roku wyniesie 85%, a następnie od roku 2030 osiągnie 67%.
"Bogdanka zakłada w strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 34% udziału w rynku miałów energetycznych dostarczanych do energetyki zawodowej" - podano także.
Spółka zakłada wzrost udziału w przychodach z inicjatyw spoza core businessu do 30% w 2040 roku. Zmiana struktury przychodów odbywać się będzie etapowo (5% w 2025 roku, 10% w 2030 roku).
Określona w strategii wizja wskazuje, że "Bogdanka jest liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie 'zielonego ładu'". Zgodnie z misją, "Bogdanka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań".
W ramach prac nad strategią określone zostały dwa podstawowe cele strategiczne:
• utrzymanie pozycji lidera na rynku dostaw węgla energetycznego dla energetyki zawodowej w Polsce, skutecznie konkurującego z importem
• utrzymanie wysokiej efektywności i rentowności produkcji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych
"W oparciu o opracowane prognozy (projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030), LW Bogdanka SA będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 roku" - czytamy także w komunikacie.
W celu realizacji wyżej wymienionych założeń, LW Bogdanka podejmie następujące działania optymalizacyjne:
a) Zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34)
b) Poszerzenie obszarów działalności (dywersyfikacja) - wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego w celu podejmowania efektywnych inicjatyw poza core bussines
c) Wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla (węgiel koksowy - typ 35)
d) Realizacja własnych programów innowacyjnych rozwiązań (techniczno-technologicznych i bezpieczeństwa pracy) pozwalających utrzymać przewagę konkurencyjną
e) Realizację kluczowych inicjatyw strategicznych zdefiniowanych dla Obszaru Wydobycie w strategii Grupy Enea
"Przy realizacji ww. założeń spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie jak:
• Stabilna sprzedaż dzięki kontraktom długoterminowym z odbiorcami węgla,
• Renta geograficzna - jedyna kopalnia na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego,
• Niskie koszty wydobycia - najwyższa w branży efektywność kosztowa,
• Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kultura techniczna,
• Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
• Stały dialog ze stroną społeczną,
• Status spółki giełdowej" - czytamy dalej.
Spółka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7.
Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju ("Zielona Kopalnia"), podano także.
LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)