"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] uchwala się, co następuje:

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 6 559 063,8 zł o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą niż 7 673 394,5 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 6 559 063,9 zł i nie wyższej niż 14 232 458 3 zł.

2. Podwyższenie, którym mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 76 733 945 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

3.Cena emisyjna jednej akcji serii X będzie wynosiła 1,45 zł" - czytamy w uchwale.

Akcje serii X będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW, podano również.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)