"Kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych, wynosi nie więcej niż 35 000 000 zł [...] Liczba akcji własnych, które mają być przedmiotem nabycia przez spółkę oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych zostanie określona przez zarząd spółki [...] Cena nabycia jednej akcji własnej wyniesie 40 zł" - czytamy w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Wcześniej AC SA uzasadniało, że buy-back ogłoszono, gdyż kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji AC SA, a skup akcji własnych daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje spółki możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

Reklama

(ISBnews)