"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%" - napisano.

W komunikacie podano, że stopy procentowe pozostaną na obecnych lub niższych poziomach do czasu zbliżenia się inflacji w okolice celu.

"Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc., oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - napisano.

EBC podał, że zamierza kontynuować program QE do czasu aż postanowi podnieść stopy procentowe.

"Rada Prezesów będzie nadal prowadzić zakupy netto w ramach swojego programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy" - podano.

Bank poinformował także o uruchomieniu przeglądu strategicznego.

"Rada Prezesów postanowiła także rozpocząć przegląd strategii polityki pieniężnej EBC.‏ Więcej informacji o zakresie i harmonogramie tego przeglądu zostanie podanych w komunikacie prasowym, który ukaże się dziś o godz. 15.30 CET" - napisano w komunikacie.

Rada Prezesów podtrzymała forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,05 proc. wobec dolara do 1,1090.

Rentowność 10-letnich bundów spada o 2 pb do -0,28 proc. (PAP Biznes)