Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 229 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 5 632 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 4 762 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 174 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 21 735 mln zł w porównaniu z 16 580 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 7 730 mln zł wobec 4 418 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 4 852 mln zł wobec 1 156 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Wyniki produkcyjne

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w III kwartałach tego roku była wyższa o 10,1% (9M/9M) i wyniosła 574 tys. ton.

Produkcja górnicza w Polsce w III kwartałach 2021 r. wyniosła 335,8 tys. ton miedzi w urobku. Do tego odnotowano wzrost wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do 9M 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił także wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej o 28,2 tys. ton.

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9M 2020 o 3 312 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+1 220 mln zł) oraz Sierra Gorda (+1 458 mln zł, blisko trzykrotny wzrost). Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali czy obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła wynik finansowy netto na poziomie wyższym od zanotowanego po 9M 2020 o 3 590 mln zł (4,1-krotnie) przede wszystkim w związku z poprawą wyniku netto ze sprzedaży o 1 765 mln zł oraz wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia o 1 899 mln zł przy wyższym podatku CIT o 636 mln zł.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 5 mld zł. W omawianym okresie rosły notowania miedzi i srebra (wzrost o 57 proc. i 34 proc. odpowiednio). Wyższe były również notowania złota (wzrost o 4 proc.) - poinformowała spółka.

W 2050 r. KGHM może być firmą neutralną klimatycznie

Główne założenia dokumentu przyjętego przez Zarząd KGHM dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji, który docelowo obejmie całą Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym celem Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 (emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną firmy) i Zakresu 2 (emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji).

Główne kierunki ograniczania śladu węglowego obejmować będą m.in. wykorzystanie technologii wodorowych, rozwój elektromobilności, wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego, stopniowe odejście od wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych z rynku, na rzecz coraz większego wykorzystania własnych, bezemisyjnych źródeł energii, ciągłą poprawę efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych, a także wykorzystanie technologii CCS/CCU na potrzeby zagospodarowania pozostałego CO₂ emitowanego w procesach hutniczych.

Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Z kolei kompleksowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych zostaną określone w ramach Programu Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie około 3,3 mln ton ekwiwalentu CO₂, z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, a 60% stanowią emisje Zakresu 2 według GHG Protocol.

KGHM konsekwentnie wdraża założenia strategii firmy, której cele zakładają m.in. zwiększenie produkcji ze źródeł własnych w tym z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka planuje kolejne elektrownie wiatrowe na łączną moc zainstalowaną ok. 50 MW.

W tym roku KGHM przystąpił do porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma jest również jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Oprócz tych działań spółka podpisała porozumienie z NuScale dotyczące przygotowań do realizacji budowy jądrowych źródeł energii.