Zysk operacyjny wyniósł 18,43 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,92 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 57,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pomimo panującej epidemii koronawirusa (COVID-19) w III kwartale 2021 r., grupa zrealizowała przychód ze sprzedaży na poziomie 79,9 mln zł, który był wyższy od przychodu w analogicznym okresie 2020 r. o 39%. Dodatkowo marża brutto ze sprzedaży wyniosła 62,1% i była wyższa o 5,2 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spowodowane to było głównie przyjętą przez grupę strategią cenową jak również rosnącą siłą zakupową oraz wzrostem udziału przychodów realizowanych za granicą, charakteryzujących się wyższą marżą" - czytamy w raporcie.

W III kw. 2021 r. grupa osiągnęła przychód ze sprzedaży w kanale online w wysokości 38,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 34% r/r.

"Kanał online stanowi 55% udziału przychodów spółki w okresie 9 miesięcy 2021 r. i jest wciąż rozwijany przez grupę poprzez zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz za pośrednictwem platform typu marketplace. Na dzień 30.09.2021 r. grupa współpracowała z 21 platformami marketplace, natomiast w analogicznym okresie 2020 r. było to 9 platform" -czytamy dalej.

Koszty sprzedaży zwiększyły się z poziomu 24,8 mln zł w III kwartale 2020 r. do 29,8 mln w III kwartale 2021 ze względu na wzrost sprzedaży.

"Należy jednak podkreślić, że dynamika kosztów jest jednak niższa niż dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży. W okresie objętym niniejszym kwartałem spółka osiągnęła również korzyści wynikające z otrzymanych dotacji w kwocie 1,7 mln zł. W III kwartale 2020 r. takie dotacje nie zostały przyznane spółce. Dodatkowo na wynik Grupy wpłynęły ujemne różnice kursowe które w III kwartale wyniosły ok. 1,4 mln zł w porównaniu do dodatnich różnic kursowych w kwocie 0,1 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. W konsekwencji w III kwartale Grupa uzyskała wynik brutto w kwocie 16,6 mln zł, a zyska netto w wysokości 13,6 mln zł, gdy w analogicznym okresie 2020 r. wartości te odpowiednio wynosiły 5,3 mln zł i 4,3 mln zł" -napisano też w raporcie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,72 mln zł w porównaniu z 134,98 mln zł rok wcześniej.

Przychody zagraniczne za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. wyniosły 11,3 mln zł, wobec 5 mln zł rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy 2021 roku skumulowana wartość wyniosła 26 mln zł (wobec 13 mln zł rok wcześniej), co stanowiło 15% udziału w przychodach grupy - oznacza to wzrost o 6 pkt proc. r/r, podano także.

Na dzień 30 września 2021 r. spółka posiadała 15 salonów zagranicą, z czego 5 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach oraz 10 salonów franczyzowych na Ukrainie. Grupa prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne sklepy internetowe na rynku ukraińskim, czeskim, niemieckim, węgierskim oraz rosyjskim, jak również poprzez platformy sprzedażowe typu marketplace na rynkach europejskich i w Rosji, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 20,27 mln zł wobec 4,17 mln zł straty rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)