Reklama

"Całkowity wynik netto obejmujący działalność kontynuowaną i zaniechaną wyniósł 33,9 mln zł i był wyższy od wyniku po pierwszym kwartale ubiegłego roku o 4,6 mln zł, natomiast wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 31,9 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 4,9 mln zł głównie z powodu wyższego zysku na działalności operacyjnej o 6,4 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 56,27 mln zł wobec 49,89 mln zł zysku rok wcześniej.

"Po pierwszym kwartale 2022 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 100 mln zł, wobec 91,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto zaznaczyć, że wzrost EBITDA nastąpił pomimo braku wpływu spółek Elana Pet oraz FŁT Polska w związku z ich sprzedażą w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku" - napisano także.

Wynik EBITDA segmentu Metale wzrósł o 46,8% r/r do 99 mln zł.

"Za wyższy niż w ubiegłym roku wynik EBITDA w segmencie Metale odpowiadają prawie wszystkie spółki segmentu (za wyjątkiem Hutmen i ZM Silesia), co wskazuje na poprawę sytuacji na rynku po poprzednim roku, zdominowanym przez pandemię COVID-19, która skutkowała niepewną sytuacją gospodarczą. Za wyższe wyniki segmentu odpowiadają w dużej mierze spółki Grupy Alchemia. Jest to wynik dużego popytu na wyroby stalowe, a tym samym wyższej marży. Należy zaznaczyć, że z końcem 2021 roku Hutmen zaprzestał prowadzenie działalności operacyjnej" - czytamy dalej.

Wynik EBITDA segmentu Motoryzacja wyniósł -1,7 mln zł wobec 32,8 mln zł rok wcześniej.

"Niższy wynik EBITDA w segmencie Motoryzacja to głównie skutek wcześniej wymienionej obecnej sytuacji politycznej na wschodzie Europy, co wpłynęło na wstrzymanie działalności przez klientów Grupy Maflow oraz Boryszew Automotive Plastics, a tym samym na zmniejszenie wolumenu zamówień. Decyzja ta wynika również z problemu z dostępnością półprzewodników oraz komponentów elektrotechnicznych wykorzystywanych w produkcji samochodów" - napisano w raporcie.

Wynik EBITDA segmentu Chemia wyniósł 3,7 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej.

"Za spadek wyników EBITDA Segmentu odpowiadają przede wszystkim Boryszew S.A. O/ERG oraz Boryszew S.A. O/Elana. Niższe wyniki Boryszew S.A. O/ERG to wynik niższej marży oraz wyższych kosztów ogólnego zarządu" - czytamy także.

Wynik EBITDA segmentu Pozostałe (uwzględnia korekty konsolidacyjne) wyniósł -1 mln zł wobec -0,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 702,63 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 1 450,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)