Reklama

Strata operacyjna wyniosła 226,47 mln zł wobec 34,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 555,42 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 533,97 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku Grupa Trakcja osiągnęła przychody na poziomie 555 423 tys. zł, które zwiększyły się o 4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszt własny sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2022 roku zwiększył się o 26% i osiągnął wartość 683 439 tys. zł. Grupa zakończyła I półrocze 2022 roku stratą brutto ze sprzedaży w kwocie 128 016 tys. zł, co stanowi spadek o 119 346 tys. zł w stosunku do I półrocza 2021 roku, kiedy to strata brutto wyniosła 8 670 tys. zł. Marża zysku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosła -23,0% i była o 21,4 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku" - czytamy w raporcie.

"Czynnikiem, który miał najistotniejszy wpływ na poziom marży zysku brutto ze sprzedaży I półrocza 2022 roku była sytuacja w jednostce dominującej, która odnotowała stratę brutto ze sprzedaży w wysokości 97 552 tys. zł, co stanowi zwiększenie straty o 86 980 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Wysokość straty wynika przede wszystkim z dokonanych w I i II kwartale cyklicznych przeglądów kontraktów, których wpływ na wynik I półrocza 2022 roku był ujemny i wyniósł odpowiednio 20 732 tys. zł oraz 104 069 tys. zł. Najistotniejsze czynniki, które wpłynęły na kwotę aktualizacji budżetów kontraktów w I kwartale 2022 roku to wzrost cen materiałów i usług obcych, wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów oraz wzrost przychodów z tytułu waloryzacji. Główne czynniki mające wpływ na kwotę aktualizacji budżetów kontraktów w II kwartale 2022 roku to uwzględnienie dodatkowych kosztów związanych z projektowaniem oraz budową na kontraktach kolejowych, wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów oraz presja inflacyjna negatywnie wpływająca na koszty realizacji kontraktów" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 220,19 mln zł wobec 26,41 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)