Unibep miał ok. 2 264 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 31 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec odpowiednio 1 712 mln zł i 47 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Na pogorszenie skonsolidowanego zysku netto w roku 2022, względem roku poprzedniego, wpływ miał przede wszystkim wynik osiągnięty w segmencie budownictwa modułowego realizowanego przez Unihouse S.A. Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnich raportach okresowych, bezprecedensowy wzrost cen materiałów i usług oraz energii, związany z niestabilną sytuacją geopolityczną, jaka wystąpiła w 2022 r., spowodował znaczące podwyżki kosztów transportu, frachtu oraz cen drewna. Początkowo z rozmów z inwestorami wynikało, że w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i są gotowi do zrekompensowania Unihouse wyższych kosztów, jednak do dnia dzisiejszego część z nich nie potwierdziła wstępnych ustaleń. Wobec powyższego zarząd Unihouse dokonał weryfikacji wcześniejszych założeń w zakresie rozpoznania dodatkowych przychodów z realizowanych w roku 2022 kontraktów, które miały odzwierciedlać wzrost kosztów, w wyniku czego podjął decyzję o niewykazywaniu przychodów w części, w której inwestorzy nie potwierdzili wcześniejszych uzgodnień. Wspomniane powyżej niejednolite podejście zamawiających w segmencie modułowym co do partycypacji w zwiększonych kosztach realizowanych inwestycji stanowi, w ocenie spółki, podstawę do podjęcia przez Unihouse działań mających na celu wyegzekwowanie dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów w oparciu o narzędzia ochrony interesów Unihouse, w tym na drodze postępowań sądowych, i rozpoznania tych przychodów w okresach późniejszych. W efekcie wystąpienia powyższych czynników wynik netto tego segmentu za rok 2022 to w przybliżeniu minus 36 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka wskazuje, że spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prac zaplanowanych w tym segmencie także w 2023 roku. Biorąc jednak pod uwagę działania podejmowane w celu pozyskania nowych kontraktów we współpracy ze stałymi partnerami oraz uzyskania dopłat do kontraktów, o których mowa powyżej, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, Unibep nie przewiduje z tego tytułu znaczącego zmniejszenia wyniku netto tego segmentu za 2023 rok.

"Mając na uwadze powyższe, Unibep uznaje sytuację w 2022 roku w tym segmencie za nadzwyczajną oraz przejściową. Emitent postrzega dalszy rozwój tego segmentu jako perspektywiczny" - podano.

"Jednocześnie należy podkreślić poprawę wyników z działalności deweloperskiej oraz dobre wyniki segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego w 2022 roku. Segment deweloperski, pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości zrealizował zamierzenia finansowe roku 2022, prowadząc projekty na rynkach warszawskim, poznańskim i radomskim. Oferta produktowa skierowana na rynek pozwoliła uzyskać sprzedaż i wynik wyższy niż w roku 2021 [...] Segment energetyczno-przemysłowy jest natomiast nowym biznesem rozwijanym przez emitenta od roku 2022. Mimo krótkiego okresu rozwoju tego segmentu zbudowany został stabilny portfel zamówień na rok 2023 i lata kolejne. Segment dobrze rokuje i pozwala rozpoznawać relatywnie wysokie marże, ale jednocześnie mierzy się z ryzykami charakterystycznymi dla nowo rozwijanych biznesów" - czytamy dalej.

Reklama

Ostateczne wyniki zostaną przekazane 27 kwietnia.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)