Zysk operacyjny wyniósł 2,79 mln zł wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,86 mln zł wobec 5,74 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,03 mln zł w 2023 r. wobec 27,11 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Najistotniejszą pozycją aktywów Grupy były zapasy, które w kwocie 10 352 tys. zł stanowiły 36% aktywów ogółem (w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zapasy stanowią 25,2% aktywów ogółem). Na zapasy składa się produkcja w toku, a więc gry, które nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży, oraz produkty gotowe, czyli gry, nad którymi prace zostały już zakończone. Drugą co do istotności pozycją aktywów Grupy były środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które na koniec 2023 roku wyniosły 9 945 tys. zł, co stanowiło 34,6% aktywów ogółem (w jednostkowym sprawozdaniu finansowym środki pieniężne i ekwiwalenty stanowią 38,5% sumy aktywów). Na taki poziom środków pieniężnych wpływ miały przede wszystkim odpowiedni sposób zarządzania Grupą, który przełożył się na bardzo dobrą sytuację płynnościową Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 2,62 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)