statystyki

Bankowość

Hipoteczny list zastawny

wróć do działu: Bankowość »

Hipoteczny list zastawny - jest to papier wartościowy, imiennym lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny. Podstawę emisji hipotecznego listu zastawnego stanowi wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami. List zastawny jest zobowiązaniem banku wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych (wypłacie odsetek i wykupie hipotecznych listów zastawnych).

Hipoteczne listy zastawne mogą być emitowane jako dokument lub w formie zdematerializowanej, czyli zapisu komputerowego. W przypadku formy zdematerializowanej, wszystkie dane powinny być zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego osobie uprawnionej.

Najważniejsze dane, które zawiera hipoteczny list zastawny:

  1. nazwę „hipoteczny list zastawny”;
  2. wskazanie podstawy prawnej emisji;
  3. nazwę emitenta oraz jego siedzibę;
  4. serię i numer;
  5. wartość nominalną oraz datę, od której naliczane jest oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy wypłaty odsetek, termin wykupu, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
  6. w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat - informację, że po tym terminie bank hipoteczny może dokonać umorzenia hipotecznego listy zastawnego przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
  7. informację, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;
  8. miejsce i datę wystawienia;
  9. podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika - podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.

Prawo dla specjalisty