statystyki

Giełda

Instrumenty pochodne

wróć do działu: Giełda »

Instrumenty pochodne – są to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, które są instrumentem bazowym dla danego instrumentu pochodnego. Są to także inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.

Instrument pochodny jest instrumentem finansowym spełniającym łącznie następujące warunki:

  • jego wartość zależna jest od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej, albo innej zmiennej,
  • nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu,
  • jego rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Do najbardziej popularnych instrumentów pochodnych należą kontrakty terminowe i Opcje.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty