Ogólnie derywaty można określić jako, instrumenty finansowe, których wartość jest ściśle powiązana z wartością instrumentów bazowych związanych z danym instrumentem pochodnym.

Przykład:

W przypadku np. kontraktu terminowego na WIG20 instrumentem bazowym jest wartość indeksu giełdowego WIG20. Innymi przykładami instrumentów bazowych są akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej.

Zobacz też: