W przypadku egzekwowania należności przez wielu wierzycieli, ustanowienie zastawu daje pierwszeństwo egzekucji zastawionej rzeczy. Zastawem rejestrowym mogą być obciążone wszystkie rzeczy ruchome dłużnika. Można nim obciążyć również zbywalne prawa majątkowe. Zastawu rejestrowego najczęściej używa się przy kredytach samochodowych.

Sporządzona na piśmie umowa o zastaw rejestrowy powinna zawierać:

  • datę zawarcia umowy
  • dane zastawnika
  • dane zastawcy
  • wartość wierzytelności
  • szczegółowy opis przedmiotu, na którym ustanowiony jest zastaw
  • wartość zastawionego przedmiotu