Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:

  • o obrocie instrumentami finansowymi (z pózn. zm);
  • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (z pózn. zm),
  • ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z pózn. zm).

GPW handeluje na czterech rynkach:

  • Główny Rynek - jest to rynek regulowany podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
  • NewConnect - to rynek działający w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczony przede wszystkim dla młodych, prężnie rozwijających się firm, działających w obszarze nowych technologii.
  • Catalyst to rynek instrumentów dłużnych, tworzony jest przez dwie platformy obrotu w formule rynku regulowanego i dwie w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i hurtowych.
  • Poee Rynek Energii GPW – jest platformą zawierania transakcji energią elektryczną i kontraktami terminowymi na energię dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii – producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.