Hipoteczne listy zastawne mogą być emitowane jako dokument lub w formie zdematerializowanej, czyli zapisu komputerowego. W przypadku formy zdematerializowanej, wszystkie dane powinny być zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego osobie uprawnionej.

Najważniejsze dane, które zawiera hipoteczny list zastawny:

  • nazwę „hipoteczny list zastawny”;
  • wskazanie podstawy prawnej emisji;
  • nazwę emitenta oraz jego siedzibę;
  • serię i numer;
  • wartość nominalną oraz datę, od której naliczane jest oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy wypłaty odsetek, termin wykupu, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
  • w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat - informację, że po tym terminie bank hipoteczny może dokonać umorzenia hipotecznego listy zastawnego przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
  • informację, że uprawnionemu nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;
  • miejsce i datę wystawienia;
  • podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika - podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.