W wersji poprzednio uchwalonej przez Sejm ustawa przewidywała, że członków Rady powołuje i odwołuje premier, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i ministra właściwego do spraw energii.

Chodzi o Radę do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W skład Rady ma wchodzić dziewięciu członków. Rada ma być ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało m.in. opiniowanie kandydatów do organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych, czy też dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym.

Posłowie w głosowaniu odnosili się do poprawek zaproponowanych jeszcze tego samego dnia przez Senat do ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zaakceptowali wszystkie, oprócz jednej, poprawki Senatu.

Wcześniej obradujący w sali kolumnowej Sejm przegłosował dołączenie tych punktów do porządku obrad.

Reklama

Posłowie zaakceptowali sześć poprawek Senatu do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a jedną odrzucili. Przyjęli m.in. poprawkę dotyczącą zasad powoływania Rady ds. spółek. Zaakceptowali również poprawki zmierzające do tego, by kandydatem na członka organu nadzorczego oraz kandydatem na członka organu zarządzającego mogła być osoba, która nie ma tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego, ale ma wyższe wykształcenie.

Przyjęli także 16 poprawek Senatu do przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jedna z nich uwzględnia to, że ustawa budżetowa będzie określała przewidywaną kwotę przychodów uzyskiwanych w zamian za zbycie akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego, a nie kwotę przychodu z prywatyzacji takich spółek. Inne poprawki zmierzają do określenia nowego trybu powoływania członków Rady Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz powoływania i odwoływania prezesa zarządu tej Fundacji. Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Ustawy określają zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wskazują m.in., który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek.

Rząd przekonuje, że likwidacja MSP spowoduje istotne ograniczenia biurokracji i administracji, które przyniosą oszczędności. Według szacunków rocznie mają one wynieść około 100 mln zł, a w ciągu 10 lat - ok. 1 mld zł. (PAP)