Zysk netto BZ WBK wyniósł 453,04 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK odnotował 453,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 556,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 453 mln zł i zmniejszył się o 18,6% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 3,2% r/r" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 254 mln zł wobec 1 124,67 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 475,19 mln zł wobec 472,73 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 146,38 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 137,78 mld zł na koniec I kw. 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 353,95 mln zł wobec 458,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"Dochody ogółem grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za I kwartał 2017 r. wyniosły 1 848,7 mln zł i wzrosły o 1,1% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu dywidend z obu analizowanych okresów, dochody ogółem zwiększyły się o 5,7% r/r" - czytamy dalej.

Koszty ogółem wyniosły w I kw. br. 866 mln zł i były stabilne w stosunku rocznym.

"Zakładając brak zmian w metodologii kalkulacji i rozliczania składek na rzecz BFG oraz stabilną wysokość podstawy ich naliczania (tj. eliminując kwotę 39,3 mln zł stanowiącej nadwyżkę opłat poniesionych z tytułu BFG w I kwartale 2017 r. w porównaniu z I kwartałem 2016 r.), porównywalna baza kosztowa zmniejszyła się o 4,4% r/r" - napisano w raporcie.

Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 15,67% (15,05% na 31 grudnia 2016 r. i 14,06% na 31 marca 2016 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost, podkreślił bank.

"Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,5% (12,8% na 31 grudnia 2016 r. i 10,8% na 31 marca 2016 r.). Spadek wskaźnika ROE w skali I kwartału jest konsekwencją wystąpienia wyższych obciążeń podatkowych i kosztowych oraz wyższej bazy kapitałowej" - czytamy też w materiale.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 46,8% (47,3% w I kwartale 2016 r.), a po uwzględnieniu ww. korekty kosztów i dochodów obniżył się do 44,7%.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)