Strata operacyjna wyniosła 1,01 mln zł wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 25,86 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 24,53 mln zł rok wcześniej, przy czym przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły odpowiednio: 8,85 mln zł wobec 9,01 mln zł.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 13,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 65,21 mln zł w porównaniu z 71,72 mln zł rok wcześniej, przy czym przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły odpowiednio: 23,42 mln zł wobec 46,51 mln zł.

"Grupa kapitałowa i2 Development S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku osiągnęła 23 424 422,42 zł przychodu netto ze sprzedaży produktów (w tym 21 670 235,93 zł z działalności deweloperskiej i budowlanej). Grupa w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku osiągnęła stratę netto w kwocie -13 377 836,49 zł. Strata na działalności operacyjnej łącznie wyniosła -10 605 053,2 zł, a na jej wysokość w głównej mierze wpłynęły:

* Koszty zużycia materiałów i energii,

* Usługi obce,

* Niski poziom rozpoznania w przychodach aktów końcowych

* Niski poziom aktów przenoszących własność lokali, wynikający z harmonogramów realizacyjnych w Grupie" - czytamy w raporcie.

W ocenie zarządu, strata ma charakter przejściowy i jest typowa dla działalności deweloperskiej. W grupie przychód ze sprzedaży rozpoznawany jest w skonsolidowanych wynikach z chwilą podpisania aktu końcowego sprzedaży lokalu.

"Ponadto, na wynik netto wpływ miał także sposób rozpoznawania w wyniku przychodów z inwestycji, które zostały wniesione aportem w momencie powstania grupy i które były wycenione w wartości godziwej. Wycena w wartości godziwej powoduje, że grupa rozpoznaje na nich niewielką dodatnią lub niewielką ujemną marżę" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 35,41 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)