"Największy udział w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW w 2017 r. - tak jak w poprzednich latach - mieli inwestorzy zagraniczni. Wygenerowali oni 53 proc. obrotów akcjami, tyle samo co w całym 2016 r. W II półroczu 2017 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 55 proc. obrotów - o 3 punktów procentowych więcej, niż w pierwszej połowie 2017 r." - poinformowała w piątkowym komunikacie spółka.

Jeśli chodzi o udział krajowych inwestorów instytucjonalnych, to wyniósł on 31 proc., o 3 punkty procentowe mniej niż w całym 2016 r. "Inwestorzy indywidualni, w drugiej połowie 2017 r., wygenerowali 14 proc. obrotów, co w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. dało 1 punkt procentowy wzrostu w udziale tej grupy w obrotach na Głównym Rynku akcji GPW" - napisano.

Jak podała spółka, w II półroczu 2017 r. wśród krajowych instytucji dominowały TFI (udział na poziomie 37 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28 proc.), na trzecim otwarte fundusze emerytalne (14 proc.).

Na rynku NewConnect niezmiennie wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2017 r. odpowiadali za 76 proc. obrotów. Ich udział wzrósł o 3 punkty procentowe wobec 2016 r. Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8 proc. obrotów, a instytucje wygenerowały w tym okresie 16 proc. obrotów - o 3 punkty procentowe mniej, niż w całym ubiegłym roku.

W II półroczu 2017 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 56 proc. obrotów akcjami (wzrost z 31 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku). Aktywnymi inwestorami na NewConnect byli też animatorzy (którzy zwiększyli swój udział o 5 punktów procentowych rok do roku do 15 proc.) oraz firmy (10 proc. obrotów).

W przypadku Rynku Instrumentów Pochodnych w 2017 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali również dominującą rolę. "Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 51 proc. a opcjami – 46 proc. w całym 2017 r. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 punkt procentowy na kontraktach i o 13 punktów procentowych na opcjach. Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli swój udział w obrotach kontraktami terminowymi i opcjami odpowiednio o 6 i 8 punktów procentowych, osiągając 30 proc. i 25 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2017 r. animatorzy odpowiadali za 56 proc. obrotów kontraktami generowanych przez inwestorów instytucjonalnych i 91 proc. obrotów opcjami wśród wszystkich instytucji krajowych" - napisano.

Jeśli chodzi o udział obrotów obligacjami na rynku Catalyst, jak podała spółka jest on dość stabilny od 4 lat. Przeważającą rolę utrzymują na nim krajowe instytucje – w 2017 r. ich udział wyniósł 58 proc. Inwestorzy indywidualni byli odpowiedzialni za 39 proc. obrotów, a inwestorzy zagraniczni za 3 proc.

Giełda poinformowała, że przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w 2017 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW. Dane roczne obliczono na podstawie danych półrocznych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Dorota Skrobisz