W piątek i sobotę Tusk rozmawiał z szefami resortów. W sobotę wieczorem ocenił, że wszystko wskazuje na to, iż oszczędności na taką kwotę się znajdą. Poinformował, że wieloletnie reformy, które miały rozpocząć się w roku 2009, będą - w związku ze złą sytuacją gospodarczą - przesunięte przynajmniej o rok.

O szczegółach cięć Tusk nie mówił. Poinformował natomiast, że po ok. 1 mld zł oszczędności będzie można uzyskać z resortów: spraw wewnętrznych i administracji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz obrony narodowej.

Zapowiedział też, że ostateczny komunikat w sprawie cięć w budżetach resortów będzie gotowy we wtorek, po posiedzeniu rządu.

Ministrowi obrony Bogdanowi Klichowi Tusk nakazał poprawić plan oszczędnościowy MON. We wtorek rano min. Klich rozmawiał z premierem.

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd rozpatrzy też m.in. projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

Propozycja nowelizacji ma wprowadzić ułatwienia dla spółdzielni, będących dłużnikami Skarbu Państwa z tytułu wykonania poręczenia. Możliwe ma być zawarcie umowy dotyczącej odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia całości lub części zadłużenia. Zawarcie takiej umowy odbywałoby się na wniosek dłużnika i możliwe byłoby w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi.

Rada Ministrów omówi kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 - 2013; zapozna się też z informacją na temat wykorzystanie funduszy w Unii Europejskiej.

Ministrowie ocenią także projekt ustawy o towarach paczkowanych oraz projekty zmian w ustawach: o zarządzaniu kryzysowym oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Projekt tej ostatniej nowelizacji powstał przy współpracy z: Fundacją Dzieci Niczyje, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Mederi, Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Stowarzyszeniem Damy Radę oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie bezpłatnej obdukcji lekarskiej u lekarza pierwszego kontaktu, możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą przez właściwie przeszkolonych pracowników socjalnych oraz wprowadzenie nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę.

Rząd rozpatrzy również projekt uchwały w sprawie przyznania ministrowi gospodarki, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków na finansowanie w 2009 r. kosztów realizacji programu związanego z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010.