W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 353,7 mln zł (więcej o 11,4 proc. niż w 2016 r.), z czego 24 561,0 mln zł stanowiła składka działu I (ubezpieczenia na życie), a 37 792,7 mln zł działu II (ubezpieczenia majątkowe) - poinformował GUS.

W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję, według GUS, stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017 r. wyniosły 39 840,1 mln zł i były wyższe o 8,6 proc. niż w 2016 r., w dziale I wzrosły do 20 354,7 mln zł, a w dziale II do 19 485,4 mln zł.

"Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 696,3 mln zł i był wyższy o 39,0 proc. niż w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 292,7 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 3 403,6 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 5 142,4 mln zł i był wyższy o 55,5 proc. niż w 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 064,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 078,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka w przypadku ubezpieczeń na życie stanowiła 40,7 proc., a ubezpieczeń majątkowych – 59,3 proc.

"Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 46,0 proc. i 30,6 proc. wartości składek przypisanych brutto tego działu" - głosi komunikat.

"W dziale II największą pozycję (62,7 proc. wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 23,2 proc. i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4 proc., a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4 proc." - czytamy w komunikacie.

Ponadto, według GUS, w ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 440,8 mln zł wobec 32,8 mln zł zysku w 2016 roku, w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 482,6 mln zł (1 084,5 mln zł straty w poprzednim roku), a w ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 120,2 mln zł wobec 18,9 mln zł straty w 2016 r.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 196 618,6 mln zł (wzrost w skali roku o 6,2%), z tego na dział I przypadało 104 697,0 mln zł, a 91 921,6 mln zł na dział II - poinformował urząd.