Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w marcu rdr o 3,6 proc., zaś mdm wzrostu o 12,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 5,1 proc., a mdm spadła o 0,3 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w marcu i lutym 2018 r.:

. marzec marzec luty luty
. rdr mdm rdr mdm
.
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1,8 11,4 7,4 -2,2
górnictwo i wydobywanie -1,3 18,8 -3 -0,6
przetwórstwo przemysłowe 0,6 12,5 7,3 -2,4
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 18,9 -0,3 14,1 -0,4
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 0,3 5,6 3,2 -1,9
PRODUKCJA BUDOWLANA 16,2 32,2 31,4 3,3

Wzrosty w 17 spośród 34 działów

Produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do marca 2017 roku wzrost produkcji odnotowano m.in w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 6,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,8 proc., w produkcji artykułów spożywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – po 5,4 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,1 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2017 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 24,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 5,3 proc., maszyn i urządzeń – o 5,0 proc.

W przypadku budownictwa, w stosunku do marca 2017 roku wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 34,9 proc. oraz specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 17,7 proc., natomiast spadek wystąpił podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 3,0 proc.

Ceny produkcji

Ceny produkcji przemysłowej w marcu 2018 r. wzrosły rdr o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w marcu pozostaną bez zmian, a w ujęciu miesięcznym wzrosną o 0,2 proc.

 >>> Czytaj też: Nawet 40 mld zł z podatków do odzyskania. Oto plany finansowe rządu na najbliższe lata