Odpis na znak 'Chłopskie Jadło' pomniejszy wynik Sfinksa za 2017r. o 7,16 mln złWarszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył proces testowania wartości znaku Chłopskie Jadło, w rezultacie którego podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości w/w znaku na dzień 31 grudnia 2017 r. – o kwotę 8 839 tys. zł, poinformowała spółka. Odpis ten pomniejszy wynik finansowy za rok obrotowy 2017 r. o kwotę 7 160 tys. zł.

"W wyniku przeprowadzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. testu na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło, zarząd Sfinks dokonał odwrócenia odpisu o 8 726 tys. zł [...]. Przesłanką do tego były między innymi wyniki przeprowadzonych testów sprzedaży oferty Chłopskiego Jadła w kanale delivery i take away, wprowadzenie oferty grupowej oraz wyniki badań rynkowych pod kątem oceny potencjału w/w marki. Na podjęcie decyzji o odwróceniu w całości odpisu na dzień 31 grudnia 2016 r. dodatkowo wpłynął sporządzony przez niezależny podmiot, na bazie projekcji opracowanej przez spółkę, raport z wyceny znaku towarowego 'Chłopskie Jadło'" - czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. test na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło został przeprowadzony w oparciu o plany finansowe spółki opracowane na bazie opublikowanej strategii grupy kapitałowej Sfinks Polska i zatwierdzonej przez radę nadzorczą Sfinks. Plany te zakładają rozwój kanału delivery, przekształcenia części istniejących restauracji prowadzonych w modelu własnym w restauracje franczyzowe, rozwój sieci restauracji (głównie w modelu franczyzowym) oraz wzrost udziału sprzedaży oferty grupowej. W przypadku pełnej realizacji planów dla sieci Chłopskie Jadło wartość znaku Chłopskie Jadło rozpoznana w księgach spółki nie uległaby zmianie.

"Po przeanalizowaniu stopnia realizacji projekcji finansowych przyjętych do testu na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz czynników mających na to wpływ, zarząd Sfinks podjął decyzję o zastosowaniu do testu na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło na dzień 31.12.2017 r. wyższej stopy ryzyka. W konsekwencji test został przeprowadzony w oparciu o przyjęte przez radę nadzorczą Sfinksa plany finansowe dla restauracji istniejących na dzień przeprowadzenia testu oraz z zastosowaniem stopy procentowej na poziomie 13,93%" - czytamy także.

Sfinks wskazał, że na stopień realizacji projekcji wyników sieci Chłopskie Jadło na rok 2017 miały wpływ zarówno czynniki zewnętrzne (takie jak wzrost kosztów pracy oraz niepewność otoczenia prawno-gospodarczego), jak i czynniki wewnętrzne, w tym okres prowadzonych z bankiem finansującym spółkę rozmów w zakresie zmiany harmonogramu spłaty kredytu, co spowodowało opóźnienia w realizacji nowych inwestycji i zakładanych remontów, ograniczenie (w stosunku do planowanych) wydatków na marketing wspierających sprzedaż w sieci Chłopskie Jadło. Dodatkowo w 2017 roku miało miejsce opóźnienie wdrażania usługi delivery. Ponadto restauracje otwarte w roku 2016 charakteryzują się dłuższym niż zakładano okresem osiągania docelowego poziomu sprzedaży.

"W związku z powyższym wartość użytkowa znaku 'Chłopskie Jadło' na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12 713 tys. zł. Kwota odpisu z uwzględnieniem kalkulacji odroczonego podatku pomniejszy wynik finansowy za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2017 – 31.12.2017 r. o kwotę 7 160 tys. zł, co zostanie odpowiednio uwzględnione w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu za w/w okres" - podsumowano.

Sfinks Polska zarządza 176 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 68 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 12 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 2 restauracjami WOOK (segment casual dining), pubem Bolek w Warszawie oraz Fabryką Pizzy w Piastowie, jak podano w dzisiejszym komunikacie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)