Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok wstępny, uznając powództwo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Olkuszu wobec spółki zależnej Stalproduktu - ZGH "Bolesław" - o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze za uzasadnione, poinformował Stalprodukt. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i może wynosić maksymalnie 64 mln zł, dodano.
"Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu przeciwko spółce o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze w kwocie 64 015 224 złwydał wyrok wstępny, uznając powództwo PWiK w Olkuszu za uzasadnione co do zasady. Ewentualna kwota odszkodowania będzie przedmiotem dalszego postępowania i może wynosić maksymalnie 64 mln zł. W związku z powołanym procesem spółka utworzyła rezerwę w kwocie 15 mln zł jeszcze w 2015 roku. Wyrok jest nieprawomocny. Spółka wniesie apelację od wyroku" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie sąd w sprawie z powództwa spółki przeciwko PWiK w Olkuszu o ustalenie, że spółka nie odpowiada za brak dostaw wody z odwodnienia kopalni po jej likwidacji oraz nie odpowiada za zanieczyszczenie istniejących lub byłych ujęć wody PWiK, wydał wyrok, w którym oddalił powództwo, podano także..
"Wyrok jest nieprawomocny. Spółka wniesie apelację od wyroku" - podkreślono.
W ocenie spółki wyroki nie przesądzają jednoznacznie o wielkości ewentualnych zobowiązań odszkodowawczych, jakie zostaną nałożone na spółkę, podano również.
"Od początku 2017 roku PWiK zaprzestał korzystania z udostępnianej przez Spółkę wody kopalnianej do swej działalności statutowej. Od tego też momentu korzysta wyłącznie ze zbudowanego przez siebie systemu zaopatrzenia w wodę, opartego w szczególności na ujęciach wody w Kolbarku, Cieślinie i Bydlinie. Powyższe ujęcia zdają się wystarczać do zaopatrzenia w wodę rejonu olkuskiego" - argumentuje spółka w komunikacie.
Jako szkodę w sprawie traktuje się wartość nakładów PWiK na budowę nowego systemu zaopatrzenia w wodę, podano.
"W tym stanie należy wskazać, że na dzień dzisiejszy PWiK wydało na ten cel około 29 mln zł brutto. Są to środki na budowę opisanych powyżej ujęć wody i budowę rurociągów do jej przesyłu. Zatem na chwilę obecną ewentualną szkodą jest ta kwota, a nie 64 mln zł" - czytamy dalej.
W ocenie spółki ewentualną kwotą odszkodowania winna być kwota netto (bez podatku VAT). Stan taki oznacza, że wskazana powyżej kwota winna być obniżona o 23%, dodano.
"Przy budowie sieci wodociągowej PWiK korzystała z dofinansowania unijnego w wysokości 60-80% wartości inwestycji. W ocenie spółki w tym zakresie przeciwnik nie poniósł szkody" - czytamy również.
Informacja o wniesieniu pozwów przez obie strony sporu, tj. PWiK oraz ZGH "Bolesław" , została zamieszczona w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2014 roku, podkreślono.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)