Akcjonariusze Introlu zdecydują 28 VI o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto w kwocie 16 181 418,48 złotych wypracowany za rok obrotowy 2017 przekazać:
1. w kwocie 7 991 640 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. w kwocie 8 189 778,48 zł - na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Zakładana kwota dywidendy na akcję to 0,3 zł.

Na dzień dywidendy zaproponowano 30 lipca 2018 r., a na termin wypłaty dywidendy - 9 sierpnia 2018 r.

"W chwili obecnej zapotrzebowanie spółki - emitenta i grupy kapitałowej emitenta na środki pieniężne jest zabezpieczone, a ewentualne plany inwestycyjne będą realizowane ze środków zewnętrznych. Nie ma zatem przeszkód, by niespełna połowę wypracowanego w 2017 roku zysku przekazać na wypłatę dywidendy. Ponadto, kwota pozostała po wypłacie dywidendy, tj. 8 189 778,48 zł zostanie wpłacona do kapitału rezerwowego spółki" - czytamy w uzasadnieniu.

Introl odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,18 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)