CBOS zbadał jakich wyborców przyciąga nowopowstała Wiosna Roberta Biedronia.

Jak wynika z badania, nowe ugrupowanie przyciąga do siebie młodszą część wyborców. Wśród zamierzających poprzeć Wiosnę w jesiennych wyborach do Sejmu 64 proc. nie ukończyło 45. roku życia (wśród ogółu wyborców stanowią oni 43 proc.). Średnia wieku zwolenników Wiosny wynosi 41 lat wobec średniej wieku ogółu wyborców wynoszącej 49 lat.

W elektoracie Wiosny jest niemal dwukrotnie więcej kobiet (65 proc.) niż mężczyzn (35 proc.). Wśród ogółu wyborców, proporcje te rozkładają się niemal po połowie (51 proc. kobiet i 49 proc. mężczyzn).

Wiosna w ogromnej większości ma miejski elektorat. Wśród jej sympatyków jest o ponad połowę mniej mieszkańców wsi (18 proc.) niż wśród ogółu zdeklarowanych wyborców (38 proc.). Jednocześnie proporcjonalnie duży odsetek zwolenników Wiosny mieszka w miastach liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców (42 proc. wobec 24 proc. wśród ogółu wyborców).

47 proc. elektoratu Wiosny stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Wśród ogółu wyborców dyplom wyższej uczelni ma 31 proc. badanych. 23 proc. wyborców nowego ugrupowania posiada wykształcenie średnie, a 10 proc. - zawodowe (wśród ogółu wyborców jest to odpowiednio: 32 proc. i 22 proc.)

Jak zauważa CBOS, z racji ponadprzeciętnie dużej reprezentacji najmłodszych wyborców w elektoracie Wiosny względnie dużo jest także osób z wykształceniem gimnazjalnym (9 proc. wobec 3 proc. wśród ogółu wyborców). Partię Biedronia popiera też 11 proc. osób z wykształceniem podstawowym (12 proc. wśród ogółu wyborców).

Z badania wynika, że status ekonomiczny wyborców Wiosny jest wyższy niż przeciętnie. 44 proc. zwolenników Wiosny ma do dyspozycji miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym co najmniej 2500 zł; wśród ogółu – mniej niż co czwarty (24 proc.). Spośród grupy o najniższych dochodach (do 899 zł) na Wiosnę chcę głosować 10 proc. (wśród ogółu wyborców stanowią oni 17 proc.).

Zwolennicy Wiosny lepiej niż przeciętnie oceniają też warunki materialne własnego gospodarstwa domowego. Dobrze ocenia je 34 proc. elektoratu Wiosny (22 proc ogółu), raczej dobrze 39 proc. (40 proc.), ani dobrze, ani źle 21 proc. (32 proc.), a raczej źle 6 proc. (3 proc.). Nikt z badanych nie określił swojej sytuacji materialnej jako złej (wśród ogółu wyborców swój status określiło tak 3 proc. badanych).

Biorąc pod uwagę autoidentyfikacje dotyczące grupy społecznej i zawodowej, w elektoracie Wiosny ponadprzeciętnie dużo jest przedstawicieli kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (25 proc. wobec 15 proc. wśród ogółu wyborców), właścicieli firm (13 proc. wobec 6 proc.) oraz uczniów i studentów (11 proc. wobec 6 proc.). Wśród zwolenników partii mniej niż wśród ogółu wyborców jest m.in. robotników (6 proc. wobec 12 proc.), emerytów (17 proc,. wobec 26 proc.) i gospodyń domowych (1 proc. wobec 5 proc.).

Większość osób zdecydowanych poprzeć Wiosnę w wyborach parlamentarnych deklaruje lewicowe poglądy polityczne. Odsetek osób identyfikujących się z lewicowym systemem wartości i przekonań jest wśród nich niemal trzykrotnie większy (57 proc.) niż wśród ogółu wyborców (20 proc.).

Jeszcze większa dysproporcja dotyczy udziału osób o orientacji prawicowej w elektoracie Wiosny (8 proc.) i wśród ogółu wyborców (40 proc.). Na Wiosnę chce głosować też 23 proc. wyborców o centrowych poglądach (wśród ogółu wyborców taką orientację deklaruje 25 proc. badanych).

Według CBOS, sympatycy Wiosny są zdecydowanie mniej religijni niż przeciętnie. Większość z nich (70 proc.) uczestniczy w praktykach religijnych tylko sporadycznie, okazjonalnie lub w ogóle tego nie robi. Do niepraktykujących lub praktykujących kilka razy w roku zalicza się co trzeci spośród ogółu wyborców (32 proc.).

Udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu deklaruje 18 proc. zwolenników inicjatywy Roberta Biedronia i (52 proc. ogółu wyborców).

Z badania wynika, że potencjalni wyborcy Wiosny w ostatnich wyborach do Sejmu najczęściej głosowali na Platformę Obywatelską. Wybierali partię Grzegorza Schetyny niemal dwukrotnie częściej (37 proc.) niż ogół wyborców. (20 proc.).

Sympatycy ugrupowania Roberta Biedronia stosunkowo często głosowali wówczas również na kandydatów Kukiz'15 (10 proc. wobec 5 proc. wśród ogółu wyborców) oraz Zjednoczonej Lewicy (8 proc. do 2 proc.).

Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało w ostatnich wyborach do Sejmu 4 proc. potencjalnych wyborców Wiosny (wśród ogółu wyborców stanowili oni 35 proc.).

Proporcjonalnie duża część potencjalnych wyborców Wiosny (29 proc.) nie brała udziału w ostatnich wyborach (19 proc. wśród ogółu). Według CBOS, "po części można to tłumaczyć młodym wiekiem względnie sporej części z nich".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (345) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 1019 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

autor: Maciej Zubel